ഈ ലേഖയില്‍‍ തിരയുക

ഡയോസിസൻ ബുള്ളറ്റിൻ 2011 മെയ്


മലങ്കര സഭയുടെ കണ്ടനാട് കിഴക്കു് ഭദ്രാസന മാസിക 2011 മെയ് ലക്കം
ഇറക്കിയെടുക്കുക
http://issuu.com/abyjohn/docs/diocesen_bulletin-may-2011#download

0 അഭിപ്രായപ്രകടനം ഇവിടെ:

അഭിപ്രായം എഴുതൂ

പകര്‍പ്പനുമതി വിവരം

പകര്‍പ്പകാശ വിവരം പ്രത്യേകം പരാമര്‍‍ശിയ്ക്കാത്തവ പകര്‍പ്പവകാശനുമതിയുള്ളതായിരിയ്ക്കും. അവ എടുത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഉറവിടത്തെ ഉദ്ധരിയ്ക്കേണ്ടതാണു്.